Trudna sytuacja polskich hut
Trudna sytuacja polskich hut

JednÄ… z podstaw sukcesu restrukturyzacji jest poprawa struktury kapitaÅ‚owej oraz pÅ‚ynnoÅ›ci finansowej hut. Wynika to z obecnej niskiej wiarygodnoÅ›ci wobec partnerów  handlowych i finansowych, co z kolei jest konsekwencjÄ… strat finansowych poniesionych w minionych latach, niedokapitalizowania hut oraz nadmiernego zadÅ‚użenia (kredyty siÄ™gajÄ… kilku milionów zÅ‚otych) przede wszystkim wobec dostawców, ale także banków i innych instytucji finansowych. Restrukturyzacja finansowa byÅ‚a prowadzona w sposób caÅ‚kowicie otwarty i na bazie zasad gospodarki rynkowej.

ZakÅ‚adaÅ‚o siÄ™ wykorzystanie nastÄ™pujÄ…cych metod restrukturyzacji zobowiÄ…zaÅ„: konwersja wierzytelnoÅ›ci na akcje - część zobowiÄ…zaÅ„ handlowych i publiczno-prawnych zostanie skonwertowana na akcje/udziaÅ‚y huty, umorzenie zobowiÄ…zaÅ„ w drodze dwustronnych porozumieÅ„ z wierzycielami, wykorzystanie majÄ…tku finansowego hut z przeznaczeniem na jego spieniężenie i spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ (kredyty sÄ… dÅ‚ugoterminowe), bÄ…dź wykorzystanie w rozliczeniach kompensacyjnych z innymi podmiotami, pakietu ustaw restrukturyzacyjnych, kredyty spÅ‚acone w jednorazowej caÅ‚oÅ›ci lub części zobowiÄ…zaÅ„ wobec niektórych wierzycieli handlowych, przy wspólnie uzgodnionym poziomie umorzenia, realizacja sÄ…dowych postÄ™powaÅ„ ugodowych, sprzedaż wierzytelnoÅ›ci za zgodÄ… ministra wÅ‚aÅ›ciwego do spraw gospodarki.

Podobne

Angkor Wat pradawna świątynia

Angkor Wat pradawna świątynia

Angkor Wat jest to wspaniaÅ‚Ä…  i najwiÄ™kszÄ… Å›wiÄ…tyniÄ… na Å›wiecie oraz niezrównanym arcydz...
Stare sprzęty będące antykami mają swój urok

Stare sprzęty będące antykami mają swój urok

Starodawne sprzÄ™ty elektroniczne posiadajÄ… swój urok. Nie sÄ… może wyposażone we wszystkie naj...
Biuro rachunkowe online czyli przyszłość oraz ułatwienie pracy firm

Biuro rachunkowe online czyli przyszłość oraz ułatwienie pracy firm

Samodzielne prowadzenie księgowości własnej firmy bywa kłopotliwe, dlatego zdecydowanie warto skorzy...